Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

SAPU international - KSA

Liczne międzynarodowe kontakty Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru umożliwiają absolwentom podjęcie staży u projektantów działających za granicą, ale w wielu przypadkach to sami projektanci z determinacja zabiegają o możliwość dokształcania się za granicą. Londyn, Wiedeń, Paryż, Berlin, Walencja, Nowy Jork to niektóre miasta, gdzie nasi absolwenci mieszkają, pracują i sprzedają swoje projekty.

Anka Walicka jako nagrodę w Cracow Fashion Awards otrzymała dwutygodniowy staż u Aśki Błażejowskiej w Paryżu. Podczas stażu uczestniczyła w pracach projektantki nad tworzeniem najnowszej kolekcji oraz korzystała z szerokich możliwości, jakie oferuje światowa stolica mody – zwiedzała najsłynniejsze muzea i awangardowe galerie sztuki,ekskluzywne sklepy największych marek mody i concept store’y z unikatowymi ubraniami najmłodszego pokolenia projektantów. W zeszłym roku w atelier Aśki gościli Monika Szumińska-Nemeth oraz Łukasz Stachowicz.

Łucja Wojtala miała okazję odbyć trzymiesięczny staż u Johna Galliano, a Monika Jaworska u Dawida Tomaszewskiego w Berlinie. Karolina Pięch, absolwenta SAPU, która ukończyła również Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii właśnie skończyła kilkumiesięczny staż u Balenciagi.

Bez wątpienia staże dają ogromne doświadczenie i uchylają drzwi do dalszej międzynarodowej kariery. Staże są zwykle nagrodami w ważnych pokazach i konkursach, poczynając od Cracow Fashion Awards, gdzie kolekcje prezentowane są po praz pierwszy, kończąc na międzynarodowych imprezach takich jak Habitus Baltija czy Bridge of Fashion.

Niemalże co roku absolwenci SAPU odnoszą znaczące sukcesy w międzynarodowym konkursie dlaprojektantów Habitus Baltija, a szkoła dwukrotnie (2009 i 2012) została wyróżnioną tytułem The Best School. W tym roku współautorkami sukcesu szkoły były Anka Walicja oraz Xymena Maciuk.

Nasi absolwenci mieli okazje prezentować swoje kolekcje podczas Berlin Fashion Week (Monika Ptaszek), Premium Berlin (Ewelina Kosmal i Łukasz Stachowicz, którego kolekcja została uhonorowana tytułem najlepszej kolekcji męskiej jesień/zima 2012/2013), Fashion Bridge w Heringsdorfie czy na pokazie w Amstetten (absolwenci 2012 i 2011).

W Nowym Jorku obecnie przebywa Lena Fantazja, gdzie zajmuje się promocją brandu Mulholland Life. Minimalistyczne ubrania Anny Ziemniak już od kilku sezonów można kupić w paryskim butiku „O”, a nowa kolekcja Łukasza Stachowicza niebawem będzie dostępna w Dubaju.

Od kilku lat SAPU blisko współpracuje z niemiecką wyższą szkołą Fahmode Schule z Hannoweru i szkołą ze słowackiego Świdnika – coroczna wymiana studencka w ramach międzynarodowego programu stypendialnego Leonardo da Vinci owocuje ciekawymi projektami. Intensywny staż na Academy od Design and Haute Couture w Walencji pozwolił 12 absolwentom poznać wyrafinowane techniki haute couture – obecnie Pat Guzik przekazuje tę wiedzę uczestnikom summer school, a Danuta Dąbrowska i Małgorzata Wasik postanowiły związać swoją karierę z tym hiszpańskim miastem.

Dobre przygotowanie zawodowe i znajomość języków otwierają studentom i absolwentom Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru www.ksa.edu.pl okno na świat. Kolejna grupa dziesięciu stypendystów wyjedzie już w listopadzie na miesięczne stypendium w Fahmode Schule w Hannowerze.

The numerous international contacts of Cracow School of Art and Fashion Design allow graduates to take internships with designers abroad. Often though the young designers themselves seek for opportunities of training. London, Vienna, Paris, Berlin, Valencia, New York are only some of the cities, where our graduates live, work and sell their projects.

Anka Walicka won at Cracow Fashion Awards a two-week internship with Aska Blazejowska in Paris. Last year, Aska’s studio hosted Monika Szumińska-Nemeth and Łukasz Stachowicz.

Lucja Wojtala had the opportunity to take a three-month internship with John Galliano, and Monika Jaworska a training with David Tomaszewski in Berlin. Karolina Piech, a graduate of SAPU, who also graduated from the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, had just finished few months long internship at Balenciaga.

No doubt, internships provide a wealth of experience and open the door to further international career. Internships are usually given as prizes at important shows and competitions; from Cracow Fashion Awards, where the collections are presented for first time to international events such as Habitus Baltija or Bridge of Fashion.

Almost every year, SAPU graduates succeed at international competitions for young designers Habitus Baltija, where The School itself was already twice (2009 and 2012) awarded with the title of The Best School. This year, Anka Walicja and Xymena Maciuk hugely contributed to the success of Cracow School of Art and Fasion Design.

Our graduates had recently the opportunity to present their collections during the Berlin Fashion Week (Monika Bird), Premium Berlin (Ewelina Kosmal and Lukasz Stachowicz, whose collection was awarded the title of best men’s collection Fall / Winter 2012/2013), Fashion Bridge in Heringsdorf and at a show in Amstetten (graduates of 2012 and 2011).

New York is where Lena Fantazja has been promoting brand Mulholland Life. The minimalistic clotting designed  by Anna Ziemniak can already for several seasons be purchased at the Parisian boutique „O” and a new collection of Łukasz Stachowicz will be available soon in Dubai.

For several years SAPU works closely with the German university Fahmode Schule in Hannover and the school in Slovak Swidnik. This cooperation is based on an annual student exchange within the international scholarship program Leonardo da Vinci and results in interesting projects. An intensive training at the Academy of Design and Haute Couture in Valencia allowed last year 12 of our graduates to get to know refined techniques of haute couture. Pat Guzik transmits now this knowledge to summer school participants at  our school while Danuta Dabrowska and Malgorzata Wasik decided to tie their career to this Spanish city.

Good level of education combines with language skills open students and graduates of Cracow School of Art and Fashion Design www.ksa.edu.pl the door to the world. Yet another group of ten interns will leave in November for a monthly internship at Fahmode Schule in Hannover.

Anka Walicka i Joanna Aśka Błażejowska

Joanna Błażejowska w swoim atelier

Anka Walicka i Joanna Bałżejowska w atelier Aśka

Łukasz Stachowicz i Karl Lagerfeld

Anka Walicka i Karolian Pięch w Paryżu

wystawa Louis Vuitton i Marca Jacobsa

wystawa Louis Vuitton i Marca Jacobsa

wystawa Louis Vuitton i Marca Jacobsa

wystawa Louis Vuitton i Marca Jacobsa

wystawa Comme des Garcons

Call Now ButtonZadzwoń teraz