Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Choreografia w KSA - KSA

Od października 2012 roku SPOT otwiera nową specjalizację choreograficzno-taneczną (zajęcia w trybie zaocznym, 20h/zjazd, 18 zjazdów w roku), w oparciu o autorski program przygotowany przez Tomasza Gołębiowskiego, wybitnego choreografa, wieloletniego wykładowcę Szkoły Aktorskiej SPOT, mającego na koncie Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym oraz współpracę z licznymi teatrami muzycznymi i dramatycznymi w Polsce i we Włoszech. Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem choreografa. Nauka trwa dwa lata, czesne miesięczna wynosi 450 zł październik-czerwiec, 100 zł lipiec-wrzesień.

Przeczytaj wywiad z Tomaszem Gołębiowskim
Pobierz podanie

Program autorski Tomasza Gołębiowskiego oparty na doświadczeniach i współpracy bezpośredniej z mistrzami choreografii polskiej i europejskiej. T. Gołębiowski zrealizował ok. 200 pozycji w teatrze,telewizji i filmie oraz na estradzie w kraju i zagranicą.

W zakresie choreografii współpracował z:
– choreografia polska: H. Tomaszewski,F. Parnell C. Drzewiecki
– choreografia niemiecka :J. Waid, K. Jooss,E. Walter
– choreografia rosyjska: B. Eyeman
– choreografia duńska: F. Flint

W zakresie reżyserii teatralnej i filmowej współpracował z:
– J. Grotowski, J. Jarocki, A. Wajda

W zakresie muzyki współpracował z:
– K. Serocki, K. Penderecki, Z. Konieczny

W zakresie scenografii i kostiumów współpracował z:
K. Wiśniak, A. Sekuła, K. Pankiewicz

Dwuletni program przygotowujący do profesjonalnego wykorzystania zawodu choreografa:
1. Analiza muzyczna i rytmika
2. Ogólne zasady powstawania kompozycji choreograficznej
3. Taniec klasyczny (tańce historyczne i forma baletu klasycznego)
4. Tańce narodowe, charakterystyczne i ludowe
5. Taniec nowoczesny (tańce musicalowe, rewiowe i estradowe)
6. Historia tańca (z uwzględnieniem aktualności)
7. Praktyka sceniczna i umiejętność pracy nad videoclipem choreograficznym
8. Szermierka do wykorzystania scenicznego
9. Elementy choreoterapii

Informacje i zapisy: tel. 12 266 21 11, ksa@ksa.edu.pl

Since October 2012 SPOT opens a new specialisation in Choreography and Dance (weekend classes, 20h/per weekend, 18 meetings a year), based on the original program developed by Tomasz Gołębiowski, the eminent choreographer, a long time SPOT Acting School teacher, who won the Grand Prix of National Competition in Choreography and has been working with numerous musical and dramatic theatres in Poland and Italy. Graduates receive a diploma with the title of Choreographer. 

Entry fee: 200 Euros
Term fee: 700 Euros (education last 2 years = 4 terms)

The unique proprietary program of Tomasz Gołębiowski is based on the experience and direct cooperation with the masters of Polish and European choreography. T. Gołębiowski has taken part in ca. 200 performances in theatre, television and film and on stage at home and abroad.
He worked together with:

Choreography:
– Polish choreography: H. Tomaszewski,F. Parnell C. Drzewiecki
– German choreography J. Waid, K. Jooss,E. Walter
– Russian choreography: B. Eyeman
– Dutch choreography: F. Flint

Theatre and Film directing: 
– J. Grotowski, 
– J. Jarocki, 
– A. Wajda

Music:
– K. Serocki, 
– K. Penderecki, 
– Z. Konieczny

Staging and Costumes: 
– K. Wiśniak, 
– A. Sekuła, 
– K. Pankiewicz

The two-year program prepares the student for a position as a professional choreographer:
1. Music analysis and rhythm
2. General principles of formation of choreographic composition
3. Classical dance (dance history and the form of classical ballet)
4. National dances, characteristic and folk
5. Modern dance (musical, stage and revue dances)
6. Dance history (including the news)
7. Stage practice and ability to work on a choreographic video clip 
8. Fencing to be used on stage
9. Elements of choreotherapy

More info and registration: tel. 12 266 21 11, ksa@ksa.edu.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz