Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Klauzula informacyjna dla Słuchacza zgodna z RODO - KSA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Krakowskie Szkoły Artystyczne informują, iż:

 1. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE gromadzą i przetwarzają dane osobowe na podstawie
  i w granicach przepisów prawa, a w szczególności prawa oświatowego.
 2. Administratorem Danych Osobowych są KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE (KSA)
  ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku przebiegiem procesu rekrutacji oraz edukacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem Pani/Pana rekrutacji oraz edukacji.
 4. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych. Kontakt
  z Inspektorem możliwy jest przez ksa@ksa.edu.pl.
 5. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE co do zasady nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych
  w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz